VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HAFERKY s.r.o.

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) Apartmánů Haferky
(dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Haferky s.r.o.,
se sídlem Smetanova 2401, 760 01 Zlín, IČ: 196 91 718 (dále jen provozovatelem)
a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel
objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon a e-mail),
v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient
zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu,
termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VI.; reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na www.haferky.cz Klientovi bude po vytvoření rezervace zaslán zálohový list, podklady k platbě nebo zálohová faktura na pobyt v ubytovacím zařízení, ve výši dle konkrétních podmínek objednávky. Klient je povinen zálohovou platbu uhradit dle pokynů, stejně jako doplatek. Při rezervaci je účtována záloha 50% z celkové ceny, doplatek 50% je účtován 30 dnů před zahájením pobytu.

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: rezervace@haferky.cz

VI. Stornovací podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou (e mailem)a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a ostatních služeb ze strany klienta.
Rezervace může být zrušena bezplatně 90 dnů před příjezdem

  • v případě storna 89 až 31 dnů před příjezdem činí storno poplatek 50% z celkové ceny rezervace
  • v případě storna 30 až 7 dnů před příjezdem činí storno poplatek 70% z celkové ceny rezervace
  • v případě storna 6 a méně dnů před příjezdem činí storno poplatek 90% z celkové ceny rezervace

VII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 11.07.2021. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.